420,000 ریال
سه ماهه
پلن اقتصادی 500MB
- 500 مگایابت فضای میزبانی
- 50000 مگایابت پهنای باند
- FTP و زیردامنه نامحدود
- ایمیل نامحدود
- فضای دیسک SSD
- لینک فیزیک نظری
- پارک دامنه 10 عدد
380,000 ریال
سالانه
پلن ارزان 200MB
- 200 مگایابت فضای میزبانی
- 20000 مگایابت پهنای باند
- FTP و زیردامنه نامحدود
- ایمیل نامحدود
- فضای دیسک SSD
- لینک فیزیک نظری
- پارک دامنه 3 عدد
548,500 ریال
سه ماهه
پلن شرکتی 1GB
- 1000 مگایابت فضای میزبانی
- 60000 مگایابت پهنای باند
- FTP و زیردامنه نامحدود
- ایمیل نامحدود
- فضای دیسک SSD
- لینک فیزیک نظری
- پارک دامنه 10 عدد
845,000 ریال
سه ماهه
پلن حرفه ای 2GB
- 2000 مگایابت فضای میزبانی
- 70000 مگایابت پهنای باند
- FTP و زیردامنه نامحدود
- ایمیل نامحدود
- فضای دیسک SSD
- لینک فیزیک نظری
- پارک دامنه 15 عدد
1,485,000 ریال
سه ماهه
پلن سازمانی 5GB
- 5000 مگایابت فضای میزبانی
- 80000 مگایابت پهنای باند
- FTP و زیردامنه نامحدود
- ایمیل نامحدود
- فضای دیسک SSD
- لینک فیزیک نظری
- پارک دامنه 15 عدد
2,549,000 ریال
سه ماهه
پلن سازمانی ویژه 10GB
- 10000 مگایابت فضای میزبانی
- 100000 مگایابت پهنای باند
- FTP و زیردامنه نامحدود
- ایمیل نامحدود
- فضای دیسک SSD
- لینک فیزیک نظری
- پارک دامنه 20 عدد
4,245,000 ریال
سه ماهه
پلن نامحدود
- 50000 مگایابت فضای میزبانی
- پهنای باند نامحدود
- FTP و زیردامنه نامحدود
- ایمیل نامحدود
- فضای دیسک SSD
- لینک فیزیک نظری
- پارک دامنه 25 عدد