راه اندازی پورتال جدید وبلایت

پورتال جدید مشتریان نیماد در اسفندماه 1397 با امکانات جدید و آنلاین راه اندازی گردید. 

می توانید امکانات این سامانه را در ناحیه کاربری خود مشاهده بفرمایید.